What is the importance of chemistry?

Znalezione obrazy dla zapytania chemistry gif


What is the importance of chemistry
Why would you want to learn about chemistry? Chemistry is the study of matter and its interactions with other matter and energy. Here's a look at the importance of chemistry and why you should study it.

Jakie jest znaczenie chemii? Dlaczego miałbyś nauczyć się chemii? Chemia jest badaniem materii i jej interakcjami z innymi materią i energią. Oto spojrzenie na znaczenie chemii i dlaczego warto ją studiować.


Chemistry has a reputation for being a complicated and boring science, but for the most part, that reputation is undeserved. Fireworks and explosions are based on chemistry, so it's definitely not a ​boring science.

Chemia ma opinię, że jest skomplikowaną i nudną nauką, ale w większości przypadków jej reputacja jest niezasłużona. Fajerwerki i wybuchy oparte są na chemii, więc na pewno nie jest to nudna nauka.

Podobny obraz

If you take classes in chemistry, you'll apply math and logic, which can make studying chemistry a challenge if you are weak in those areas. However, anyone can understand the basics of how things work... and that's the study of chemistry. In a nutshell, the importance of chemistry is that it explains the world around you.

Jeśli bierzesz udział w zajęciach z chemii, zastosujesz metodę matematyki i logiki, która może sprawić, że chemia stanie się wyzwaniem, jeśli jesteś w tej dziedzinie słaba. Jednak każdy może zrozumieć podstawy działania rzeczy ... i to jest badanie chemii. W skrócie, znaczenie chemii jest to, że wyjaśnia świat wokół ciebie.

Znalezione obrazy dla zapytania chemia

Chemistry is important because everything you do is chemistry! Even your body is made of chemicals. Chemical reactions occur when you breathe, eat, or just sit there reading. All matter is made of chemicals, so the importance of chemistry is that it's the study of everything.

Chemia jest ważna, ponieważ wszystko co robisz to chemia! Nawet twoje ciało jest wykonane z chemikaliów. Reakcje chemiczne zachodzą podczas oddychania, spożywania posiłków lub po prostu siedzieć tam czytając. Cała materia jest z chemikaliów, więc znaczenie chemii jest to, że badanie wszystkiego.


Komentarze

Popularne posty